Wet van 25 oktober 2021, houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)

Wet open overheid

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het, mede gelet op artikel 110 van de Grondwet, het op 25 juni 1998 te Aarhus (Denemarken) tot stand gekomen Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden (Trb. 2001, 73) en richtlijn nr. 2003/4/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 inzake de toegang van het publiek tot milieu-informatie en tot intrekking van Richtlijn 90/313/EEG van de Raad (PbEU L 41), wenselijk is gebleken om in het kader van het onophoudelijke streven naar een goed en democratisch bestuur, de toegang tot overheidsinformatie voor iedereen te vergroten, de actieve openbaarmaking te bevorderen, bestuurlijke transparantie tot norm te verheffen, de regels voor openheid en openbaarheid te actualiseren en deze zoveel mogelijk in de wet op te nemen zodat openbaarheid een recht wordt van de burger en een plicht van de overheid blijft;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk

I

Rechten

Artikel

1.1

Recht op toegang

Eenieder heeft recht op toegang tot publieke informatie zonder daartoe een belang te hoeven stellen, behoudens bij deze wet gestelde beperkingen.

Hoofdstuk

2

Algemene bepalingen

Artikel

2.1

Begripsbepalingen

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • document: een door een orgaan, persoon of college als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, opgemaakt of ontvangen schriftelijk stuk of ander geheel van vastgelegde gegevens dat naar zijn aard verband houdt met de publieke taak van dat orgaan, die persoon of dat college;

  • milieu-informatie: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 19.1a van de Wet milieubeheer;

  • Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  • publieke informatie: informatie neergelegd in documenten die berusten bij een orgaan, persoon of college als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, of informatie die krachtens artikel 2.3 door een bestuursorgaan kan worden gevorderd.

Artikel

2.2

Reikwijdte

Artikel

2.4

Zorgplicht en openbaarmaking

Artikel

2.5

Belang openbaarheid

Bij de toepassing van deze wet wordt uitgegaan van het algemeen belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische samenleving.

Hoofdstuk

3

Openbaarmaking uit eigen beweging

Artikel

3.1

Actieve openbaarmaking als inspanningsverplichting

Artikel

3.3

Actieve openbaarmaking van categorieën informatie

Artikel

3.3a

Actieve openbaarmaking in de vorm van overzichten

Artikel

3.3b

De openbaarmaking van de in de artikelen 3.3 en 3.3a genoemde documenten geschiedt elektronisch op een algemeen toegankelijke wijze door middel van een door Onze Minister in stand gehouden digitale infrastructuur. Deze infrastructuur is beschikbaar voor de openbaarmaking van andere documenten.

Artikel

3.4

Openbaarheid bij zwaarwegend algemeen belang

In afwijking van de artikelen 5.1 en 5.2 kan een bestuursorgaan informatie uit eigen beweging openbaar maken, wanneer een ander zwaarwegend algemeen belang, daaronder begrepen het belang van openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu of de bescherming van de democratische rechtsorde, dat in een concreet geval vergt.

Artikel

3.5

Openbaarheidsparagraaf

Een bestuursorgaan besteedt in de jaarlijkse begroting dan wel de jaarlijkse begroting van het openbaar lichaam of de rechtspersoon waarvan het bestuursorgaan deel uit maakt, aandacht aan de beleidsvoornemens inzake de uitvoering van deze wet en doet in de jaarlijkse verantwoording verslag van de uitvoering ervan, mede in relatie tot de beleidsvoornemens.

Hoofdstuk

4

Openbaarmaking op verzoek

Artikel

4.1

Verzoek

Artikel

4.1a

Borgen behoud documenten

Het bestuursorgaan waarborgt het behoud van de documenten waarop een door hem ontvangen verzoek betrekking heeft.

Artikel

4.2

Doorverwijzing

Artikel

4.2a

Overleg tussen bestuursorgaan en verzoeker

Indien een voldoende gespecificeerd verzoek zodanig omvangrijk is dat niet binnen de termijn van artikel 4.4, eerste lid, kan worden beslist, treedt het bestuursorgaan voor het einde van die termijn in overleg met de verzoeker over de prioritering van de afhandeling van het verzoek. Het bestuursorgaan verstrekt de gevraagde documenten zo veel mogelijk in de door de verzoeker gewenste volgorde.

Artikel

4.3

Beslissing

Artikel

4.4

Termijn

Artikel

4.5

Verstrekking

Artikel

4.6

Antimisbruikbepaling

Indien de verzoeker kennelijk een ander doel heeft dan het verkrijgen van publieke informatie of indien het verzoek evident geen bestuurlijke aangelegenheid betreft, kan het bestuursorgaan binnen twee weken na ontvangst van het verzoek, dan wel onverwijld nadat is gebleken dat de verzoeker kennelijk een ander doel heeft dan het verkrijgen van publieke informatie, besluiten het verzoek niet te behandelen.

Artikel

4.7

Contactpersoon

Ter beantwoording van vragen over de beschikbaarheid van publieke informatie wijst het bestuursorgaan een of meer contactpersonen aan.

Hoofdstuk

5

Uitzonderingen

Artikel

5.1

Uitzonderingen

Artikel

5.2

Persoonlijke beleidsopvattingen

Artikel

5.3

Informatie ouder dan vijf jaar

Bij een verzoek om informatie die ouder is dan vijf jaar motiveert het bestuursorgaan bij een weigering van die informatie waarom de in artikel 5.1, tweede of vijfde lid, of artikel 5.2 bedoelde belangen ondanks het tijdsverloop zwaarder wegen dan het algemeen belang van openbaarheid.

Artikel

5.4

Formatie

In afwijking van de artikelen 5.1 en 5.2 is informatie die berust bij de formateur of de informateur, dan wel informatie die door een bestuursorgaan aan de formateur of de informateur is gezonden niet openbaar totdat de formatie is afgerond.

Artikel

5.4a

Ondersteuning Kamerleden, statenleden en raadsleden

Artikel

5.5

Verstrekking van informatie die de verzoeker betreft

Artikel

5.6

Verstrekking van niet-openbare informatie wegens klemmende redenen

Artikel

5.7

Toegang tot niet-openbare informatie ten behoeve van onderzoek

Hoofdstuk

6

Digitale informatiehuishouding

Artikel

6.1

Doel

Het bestuursorgaan treft maatregelen ten behoeve van het duurzaam toegankelijk maken van de digitale documenten, bedoeld in artikel 2.4, eerste lid.

Artikel

6.2

Meerjarenplan

Hoofdstuk

7

Het adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding

Artikel

7.1

Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding

Artikel

7.2

Taken

Artikel

7.3

Bemiddeling

Artikel

7.4

Informatieplicht

Een bestuursorgaan verstrekt desgevraagd het college alle gegevens die het nodig heeft voor zijn taak.

Artikel

7.5

Geheimhouding

Hoofdstuk

8

Overige bepalingen

Artikel

8.1

Strafbepaling

Artikel

8.4

Beroep bij niet tijdig beslissen

Artikel

8.5

Last onder dwangsom

Het bestuursorgaan is bevoegd tot oplegging van een last onder dwangsom ter handhaving van artikel 4.2, tweede lid.

Artikel

8.6

Kosten

Artikel

8.7

Uitvoeringsregels

Op voordracht van Onze Minister kunnen bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld over de wijze waarop een bestuursorgaan de uitvoering van deze wet organiseert.

Artikel

8.9

Evaluatiebepaling

Hoofdstuk

9

Wijziging van enige wetten

Artikel

9.4

Wijziging Bankwet 1998

Wijzigt de Bankwet 1998.

Artikel

9.13

Wijziging Gemeentewet

Wijzigt de Gemeentewet.

Artikel

9.14

Wijziging Mijnbouwwet

Wijzigt de Mijnbouwwet.

Artikel

9.15

Wijziging Provinciewet

Wijzigt de Provinciewet.

Artikel

9.25

Wijziging Pensioenwet

Wijzigt de Pensioenwet.

Artikel

9.47

Wijziging Woningwet

Wijzigt de Woningwet.

Artikel

9.53

Wijziging Jeugdwet

Wijzigt de Jeugdwet.

Artikel

9.56

samenloop initiatiefwetsvoorstel Wet toegankelijkheid en bereikbaarheid basisbetaaldiensten (29 688)

Wijzigt de Wet toegankelijkheid en bereikbaarheid basisbetaaldiensten.

Artikel

9.63

Wijziging Omgevingswet

Wijzigt de Omgevingswet.

Artikel

9.70

Wijziging TNO-wet

Wijzigt de TNO-wet.

Hoofdstuk

10

Slotbepalingen

Artikel

10.2

Overgangsrecht actieve openbaarmaking

Artikel

10.2a

Overgangsrecht bestaande documenten

De in artikel 3.3, eerste en tweede lid, opgenomen verplichting tot openbaarmaking geldt niet voor documenten die zijn vastgesteld of ontvangen voordat deze verplichting op het bestuursorgaan waarbij de documenten berusten, van toepassing is geworden.

Artikel

10.2b

Overgangsrecht adviezen Raad van State

Artikel

10.2c

Overgangsrecht DNB en AFM

Gedurende drie jaar na de inwerkingtreding van artikel 9.74 blijft artikel 1, aanhef en onderdelen b en c, van het Besluit bestuursorganen WNo en Wob, zoals dat luidde op het tijdstip onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 9.74, van overeenkomstige toepassing op verzoeken om informatie die op dat tijdstip berust bij de Nederlandsche Bank N.V. of de Stichting Autoriteit Financiële Markten.

Artikel

10.2d

Samenloop artikel 10.2b en Rijkswet Koninkrijksgeschillen

Wijzigt deze wet.

Artikel

10.2f

Vervallen hoofdstuk 6

Artikel

10.3

Inwerkingtreding

Artikel

10.4

Citeertitel

Deze wet wordt aangehaald als: Wet open overheid.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage
Willem-Alexander
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren
De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Bijlage

bij artikel 8.8 van de Wet open overheid

De artikelen 3.1, 3.3, 4.1, 5.1, eerste, tweede en vijfde lid, en 5.2 van de Wet open overheid zijn niet van toepassing voor zover de volgende bepalingen gelden.